جلال ایجادی: سگالش

گفتارهایی از جلال ایجادی

بررسی موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی