شعر ایران و جهان

شعر ایران و جهان . برنامۀ هشتم

اریش فرید: آنچه پیش از مرگم نوشتم

شعر ایران و جهان: نیچه، کازانتزاکیس، خویی،جواد طالعی، مانی و دیگر شاعران