پای سخن تبعیدیان ایران

tabidyan saeed ahmadi bakhshe sewom 4feb16
tabidyan saeed ahmadi bakhshe do 4feb16

tabidyan goftegooy mani ba esmaeil nuriala 01
tabidyan goftegooy mani ba esmaeil nuriala 02
tabidyan goftegooy mani ba esmaeil nuriala 03

tabidian iran gotegooy mani ba abbas mazaheri bakhshe 1
tabidian iran goftegooy mani ba abbas mazaheri bakhshe 2

گفتگو با دکتر علیرضا آثار یک تبعیدی

tabidian goftegooy mani ba javad talei

tabidian goftegooy mani ba parviz hadadizadeh 1 3march16

tabidian goftegooy mani ba reza alavi bakhshe 1 1march16
tabidian goftegooy mani ba reza alavi bakhshe 2 2march16

goftegooy tabidian ba Dr ali mehrasa mani

پای سخن شاهین نژاد، یک تبعیدی. بخش نخست
tabidian goftegoo ba shahin nejad bakhshe dowom 2apr16

tabidian goftegooy mani ba hasan nayeb hashem bakhshe 01

گفتگوی مانی با ژیلا مساعد در بارۀ آزادی، شعر و تبعید

goftegooy tabidian ba Dr ali mehrasa mani

layli golzar dar goftegoo ba mani tabidian 01
layli golzar dar goftegoo ba mani tabidian 02
layli golzar dar goftegoo ba mani tabidian 03

goftegooy mani ba iman froutan tabidian 01 22102013
goftegooy mani ba iman froutan tabidian 02 22102013

goftegoo ba reza ayremgoo 29012014 mani tabidian
goftegoo ba reza ayremgoo 29012014 mani tabidian 2

پای سخن تبعیدیان. گفتگو با حسن زرهی سردبیر شهروند

گفتگو با مسعود نیماد، آوازخوان تبعیدی ایران
گفتگو با مسعود نیماد، آوازخوان تبعیدی ایران

goftegoo ba rahman karimi 01 tabidian 07062014
goftegoo ba rahman karimi 02 tabidian 07062014