کافۀ روشنگران

<><><>

دیدگاه های اهل نظر:

احمد کسروی: مشعشیان یک قوم خونخوار و مؤمن عرب و آنچه گفتند و کردند
عباس شکری: گفتگو با مانی در باره ادبیات امروز. بخش دوم

khatibi hedayat shahrbani