میزگردهای سیاسی و فرهنگی

جنگِ حاضر، صلحِ ناظر. رضا مهربانی، حمید معصومی، خسرو فره وهر و مانیرژیم ایران پیشگام جنگی تمام عیار با عربستان و آمریکا. مردم ایران بر سردوراهی سرنوشت. میزگرد: دکتر آبار، دکتر احمدی، دکتر کیانزاد و مانی

اقدامات تروربستی تهران کار داعش بود یا کار رژیم؟ میزگرد> مرداویج زیاری، دکتر حسن کیانزاد، دکتر بهرام آبار و مانیدر جستجوی راهی برای اتحاد و کارایی اپوزیسیون ایران. میزگرد: بهزاد صمیمی، جهانگیر لقایی، وحید آبان و مانی در رادیومانی

منع موقت سفر به آمریکا و لشگر مسافرتی جمهوری اسلامی. میزگرد. دکتر آبار، دکتر کیانزاد و مانی
آبتین آیینه، سیاوش لشگری و علیرضا آثار درمیزگرد جنبش رهایی از اسلام ژانویه 2017 بخش دوم
محسن کدیور در قرن 15 میلادی مانده است. میزگرد.: مانی، آلفردآبرامیان و مردو آناهید