برنامه‌ها و برنامه‌سازان

کافۀ روشنگران

 مانی: شعر ایران و جهان

میترا رشیدی: گذری در ادبیات ایران

رضا ایرانی: فرهنگشهر

مانی: از طنز تا نه طنز!

 میزگردهای سیاسی و فرهنگی

جلال ایجادی: سگالشمهناز قزللو: تیراژه

رضا علوی : آشیانه مانی : سروده ها

درویشیان ومجتهدپور: سبد

گفتارهای فرهنگی، ادبی

میترا رشیدی: ترور در بن

پرویز مینویی : رهایی

کتاب گویا

پای سخن تبعیدیان ایران

بیژن افتخاری: بررسی رویدادهای هفته

از عرش تا فرش