مانی: بانگ ِگرم ِچاووشان آيد همى

 

بوى جوى موليان آيد همى

ياد يار مهربان آيد همى

                               ” رودكى”

 <><><>

 چاووشى

بانگ ِگرم ِچاووشان آيد همى

هلهله، زى خامشان آيد همى

اى همه چشم انتظاران، ماهتان

كم كمك در ديدگان آيد همى

می‌نپايد روزگار سِفلگى

روز مرگ سِفلگان آيد همى

گزمه مويان است؟ بادا! زان كه مرگ

بى گمان، زى گزمگان آيد همى

اينك، آرش گرتوئى يا خود منم

هديه، آرش را، كمان آيد همى

پيك ما، پيغام ِ‌خوش برداشته

بال افشان، پركشان آيد همى

باده نوشان! باده پوشان! مژده‌ئى

بوى باده از رزان آيد همى

جام برگيريد و زى جانان شويد

جرعه، جرعه، جوى جان آيد همى

باز چنگ رودكى، شور افكند

پير چنگى، چامه‌خوان آيد همى

كاستى بگرفته روزان ِ‌خزان

فرٌ ِفروردين، وزان آيد همى

بادبان بفراز! لنگر باز هِل!

باد سوى بادبان آيد همى

آهوى بندى، رها آيد زبند

رو به سوى آهوان آيد همى

بازوان بگشاى! زيرا آفتاب

خوش خوشك زى بازوان آيد همى

يار غربت رفته، با بال افق

زى ديار ديلمان آيد همى

آب و جارو كن! خوشامدگوى باش!

رهروى از رهروان آيد همى

بارديگر از حكايت‌هاى عشق

نكته، نكته، در ميان آيد همى

بذرها بفشانده بودى عشق را

خرمن‌ات، اينك همان آيد همى

پلك برداريد!‌هان! روز زلال

طرفه، چون رود ِ‌روان آيد همى

 

بهمن ماه ۱۳۶۶

پاسخی بگذارید