نوروز جمشیدی، جشن خرد و آفرینندگی خجسته باد

نوروز جمشیدی، جشن خرد و آفرینندگی خجسته باد

کارکنان و همکاران رادیو تلویزیون مانی نوروز پیروز را به همۀ ایرانیان و مردمانی که نوروز را پاس میدارند شادباش می گویند. در پادشاهی هفتصد سالۀ جمشید مردمان ایرانزمین به کشف و شناخت آتش،آهنگری، ریسندگی، بافندگی، خیاطی،سپاهیگری، پزشکی و درمان،  سنگ تراشی و خشت زنی، ساختمان سازی، گرمابه سازی، کشتی سازی، راه سازی، مدیریت آبهای سرزمین، کشورداری دادگرانه، دامپروری، برپایی شوراهای صنفی، ساختن افشره ها و عطرها … دست یافتند. از این روی نوروز جشن دستاوردهای هفتصد سالۀ مردم ایران در دوران پیشدادیان است. پایه های نخستین تمدن کهن ایرانی در آن هفتصد سال کار و خلاقیت برپا شدند.

به جمشید بر، گوهر افشاندند <>  مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین <>  بر آسوده از رنج تن، دل ز کین

بزرگان به شادی بیاراستند  <>  می و جام و رامشگران خواستند

چنین روز فرخ از آن روزگار <>  بمانده از آن خسروان یادگار

ما رنج و کار نیاکانمان را پاس می داریم . نوروز را جشن میگیریم. و نشان می دهیم که ضحاکان ماردوش زمانه با فرهنگ بیابانی نمی توانند سرزمین کهن و فرهنگ استوار ما را خوار بشمارند و نابود کنند. نوروز تان پیروز. هر روزتان نوروز

پاسخی بگذارید