#ابوالحسن بنی صدر در گفتگو با مجید آژنگ: نباید به خمینی به عنوان یک شخصیت اعتماد می کردم! در تلویزیون مانی

پاسخی بگذارید