ضرورت همبستگی اپوریسیون تبعیدی در حمایت از جنبش مردم در ایران.مجید آژنگ، حسن شریعتمداری،بهروز قربانی و دارا صالح زاده در تلویزیون مانی

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: