گرفتن پول از دولتهای بیگانه کلاشی است یا برای براندازی؟!

حقایقی از ایران .برنامه 33. گفتگوی پری عسگری با دکتر حسن کیانزاد و  هوشنگ کردستانی

پاسخی بگذارید