ما و همه پرسی در اقلیم کردستان عراق – تاثیرات آن بر منطقه وکردستان ایران. با حضور دکتر آبار مرداویج زیاری دکتر کیانزاد و مانی

پاسخی بگذارید