مانی: جمهوری فدرال اسدآباد شمالی برپا شد! (طنزی در بارۀ تجزیه طلبان). بخش 1

photo_2016-09-18_15-21-30

پاسخی بگذارید