دروغ های شاخدار و دلربایی های دل به همزنِ 6 کاندید رئیس جمهوری!

وعده های دروغین کاندیدهای رئیس جمهوری حقه بازی جدید رژیم. میزگرد. بهزاد صمیمی، جهانگیر لقایی و مانی

پاسخی بگذارید