مردو آناهید: ریشه و معنای واژۀ ایرانی «مجوس» و جهانی شدن آن در زبانهای دیگر.

مردو آناهید: ریشه و معنای واژۀ ایرانی «مجوس» و جهانی شدن آن در زبانهای دیگر.

پاسخی بگذارید