سرانجام فرمان مهاجرتی ترامپ و سرنوشت آقازاده ها، لابی های رژیم، ایرانیان مقیم آمریکا، گردشگران وتوده های مردم. میزگردی: بهزاد صمیمی، جهانگیر لقایی در رادیومانی

دومین فرمان مهاجرتی ترامپ ، آقازاده ها، لابی های رژیم، ایرانیان مقیم آمریکا، گردشگران وتوده های مردم. میزگردی با حضور بهزاد صمیمی، جهانگیر لقایی در رادیومانی

پاسخی بگذارید