بر پیمان خود در راستای نوزایی فرهنگی در ایران پایدار ماندیم

با گرمترین درودها به شما شنوندگان رادیو مانی،
می دانید که نوروز، تنها یک جشن نیست، یک ابزار بزرگ فرهنگی در برابر ضحاکان و بیگانگانِ نشسته بر سفره ی ایرانیان است. همان اندازه که ایرانیان نوروز را پاس می دارند، آیت الله های ایران ستیز از آن بیزار و نگرانند. این تضاد، همانا تضاد بین اهریمن با اهورامزدا (با خرد و دانایی بزرگ) است.
شادباش و شادمانی نوروزی از «شمشیر ذوالفقار » برّنده تر است. بهار ما، پاییز دشمنان ایرانزمین است.
رادیومانی با تهیه ی برنامه های نوروزی، در این شادمانی در کنار شماست. همکاران ما امسال ،همراه شما در سفر به سوی روشنایی و آزادی، و همنشین شما کنار سفره ی هفت سین هستند. شما در این برنامه ها با خودمانی ترین سخنان همکاران ما آشنا می شوید. رادیو مانی شما را در راه پیمایی بزرگ به سوی آزادی، همراهی می کند. با شما هستیم. با ما باشید!
<><><>
و درود و آفرین به شما یاران، برنامه سازان و همکاران  رادیو مانی.
 یکسال پرکار و پرثمر را پشت سر گذاشتیم. سایت رادیو را تعویض کردیم. صدها ساعت برنامه ماندنی و مفید تولید کردیم. 6 همکار برنامه ساز ِ تازه به ما پیوستند. سطح کیفی برنامه ها و امور فنی را بازهم بالاتر بردیم. سال پنجمِ زندگی رادیوی شما براستی سال پرکاری بود. هم برای یکایک شما، و هم بویژه برای من که بی تعارف صدها و صدها ساعت دور از میکروفون و جلوی آن کار کردم.
اکنون رادیوی ما جایگاه معتبر و قابل اعتماد خود را در میان روشن اندیشان، طبقۀ متوسط و تغییر دهندگانِ جامعه گشوده است. اعتماد شنوندگان ، بزرگترین سرمایۀ معنوی ما است. این همه را به شما شادباش می گویم که آفرینشگران و همراهانش بودید.
نوروز جمشیدی و سال نوین را به یکایک شما شادباش میگویم. سال تازه حتما همراه با ایده ها و سخنان تازۀ همکاران ما خواهد بود. ما اکنون بیست و پنج نفریم.  یار انِ دیگر برنامه ساز هم در راهند. امسال سهم عمده تری در روشنگری بر دوش خواهیم داشت.
دست یکایک شما را می فشارم و یکایک شما را می بوسم و از هفتۀ دوم فروردین برای اجاق خاموش نشدنی خرد، در کنار دیگر روشنگران میهن دوست، هیزم های تازه فراهم خواهیم کرد. این آتش، بساط خرافه های دینی و غیردینی، و بساط خیمۀ استبداد را خواهند سوزاند و راه را برای رفتن ملت بزرگ ایران به سوی آینده هموارتر خواهد کرد. فیلتر بودن رادیوی ما در ایران نشان حقانیت و تاثیر آن است. با این همه حتا همکارانی از ایران هم در راهند برای تولید برنامه در رادیو.
به امید پیروزی روشنایی بر  تاریکی در میهنی که زادگاه آتش مغان است.
از آن به دیر مغانم عزیز می دارند   که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
نوروزتان پنجره ای روشن و گشوده به آزادی و شادی باد.
مدیر رادیو مانی

پاسخی بگذارید