جلال ایجادی: چگونه خمینی زیر سایۀ شاه به قدرت رسید؟