سبد 49: درویشیان و مجتهدپور؛ صدا، دربارۀ دشمن، بلا چاو