مانی: فریدون فرخزاد هنرمندی نیرومندتر از سازمان های سیاسی ایران