سبد 47: درویشیان و مجتهدپور؛ رمضان، آنارشی، کشتی نوح