تنگنای اقتصادی حکومت، توفان خیزش مردم. بیژن افتخاری، ناصر کرمی، جهانگیر لقایی و مانی