میترا رشیدی:استاد مهدى قاسمى و چگونگى خلق يك نظام آزاد