حنیف حیدرنژاد،قرآن، کتابی ناقضِ ارزش های انسانی

عبور از قرآن و اسلام، ضرورتِ رهائی ایران نگاهی مختصر و تطبیقی بین ارزش های دنیای مُدرن و قرآن لازمه عبور از جمهوری اسلامی و حرکت به سوی ایرانی آزاد و دمکراتیک، مبتنی بر ارز ش های حقوق بشری، آن Read More …