حاکمان در زمان معزولی – جمله شبلی وبایزید شوند!»

 

آقای رحیم مشایی، کامنتی از شما را در بزرگداشت روز هفتم آبان و کوروش بزرگ در یوتیوب شنیدم،اما چرا با اینهمه تأخیر!!؟ اگرچه با باورهای مذهبی وسیاسی شما 180 درجه اختلاف دیدگاه دارم به ویژه آنکه گفته می شود که  در اوایل پاگیری رژیم واپسگرای اسلامی، مرتکب جنایاتی در مازندران شده اید، اما از آنجا که سخنان درست را به مصداق «منگر که کی می گوید، بنگر که چه می گوید»پاس میداریم، بی مناسبت ندیدیم که ضمن اشاره به نکته هایی ازکامنت بیست ودو دقیقه ای شما، از آنچه که طیّ چهل سال از فرا راه حکومت  ظالمانه ی شما بر سر ملت ایران وتاریخ آن آمده است، باشما گفت وگپی داشته باشم.

آقای رحیم مشایی، گفته اید: «امروز هفتم آبانماه1396 است، هفتم آبانماه در تقویم ما ایرانیها از جایگاه ویژه ای بر خورداراست، روز بزرگداشت کوروش کبیر، مردی که نام او در جهان آوازه دارد وبه نیکی وخوبی مشهور است، نامی که در کنار نام ایران، یادآور شکوه وعظمت، تمدن وانسانیّت، آزادگی است…».

آقای مشایی هشت سال در رأس هرم قدرت بودید، در این هشت سال نگاهی به تقویم های صادره از سوی رژیم شما  انداخته اید؟ هیهات که نامی هم در کنارنام بیگانگان عرب، از کوروش دیده شود! حال در زمان معزولی می گویید که «هفتم آبان در تقویم ما ایرانیها از جایگاه ویژه ای بر خوردار است»، شما مذهبیون فناتیک تقویم ایرانیان را که مبدأ آن در رژیم گذشته بنیان گزاری شاهنشاهی ایران به دست همین کوروش بزرگ بود، به دور انداختید ودهن کجی ها وبد دهنی ها نسبت به آن  روا داشتید، حال آمده اید واین چنین می گویید!!؟

گفته اید: «کوروش چهره ی ماندگار تاریخ ایران وجهان است، مردی که در اوج عظمت وقدرت، مهر ولطف به مردمانش را در شیوه ی حکومت ومدیریّتش اصالت می داد، مردی که تلاش او در صحنۀ سروری، بخش مهمی از کره ی زمین وجمع بزرگی ازملتهای آن روزجهان که امروز در قالب کشورهای متعدّدی حضور دارند، نمادی از نیکی ونیکنامی بر جای گذاشته است، برای ما ایرانیان نام کوروش مظهر تبلور، انسانیّت، عظمت در کنار مهر وعطوفت ولطف است، کوروش امروز برای ما ایرانیان یک پشتوانه است، یک ظرفیّت است که ما با اتصال تاریخی، تاریخ پر عظمت مان، جایگاه خودمان را دریابیم، حق خودمان را بشناسیم ودر مسیر حرکت به سمت آینده وظیفه وتکلیفی را که بر عهده داریم، در کنارحقوقی که به ما تعلق دارد، خوب بشناسیم وبه مسئولیّت مان در قبال خودمان وخانواده مان وجامعه مان وجهان عمل بکنیم…برای این کار باید انسانها عزیز باشند وکرامت انسانی باید حفظ شود، در عظمت وعزّت انسانها باید تأکید شود، کاری بود که کوروش در انجام آن در تاریخ آوازه ای بلند پیدا کرد».

آقای مشایی در آن هشت سالی که بر مردم ایران حکومت راندید، آیا وظیفه وتکلیف تان را که  درقبال خانواده ها وجامعه از بابت رعایت حقوق آنان بر عهده داشتید، مُراعی بودید و  مهری  وعطوفتی  ولطفی نسبن به آنان روا داشتید!؟ آیا روا بود که دراعتراض خیابانی مسالمت آمیز بیش از سه میلیون هم میهنان تان در سال 1388، معبود شما، یعنی آقای احمدی نژاد، آنان را خس وخاشاک بنامد!؟ آیا به رفتار وسخنان انسانی کوروش به تازگی آشنا شده اید!؟  آری:         

« حاکمان در زمان معزولی – جمله شبلی وبایزید شوند!».

وآنگاه در ادامۀ سخنان تان، افزوده اید: «کوروش تمدن عظیم وشکوهمند ایرانی در اعماق تاریخ که نام ایران را از جمله اولین پایه گزاران تمدن بشری را برای همیشه درتاریخ ثبت کرد [قابل توجۀ آقای دکتر حسین حاج فرج الله دباغ، شُهره به عبدالکریم سروش]، در این مسیر ارزشمند، نام کوروش بر تارک تاریخ به زیبایی می درخشد، کوروش در مسیر انسان های والای آسمانی گام برداشت وتلاش کرد تا در کنار اتحاد وانسجام در بین ملت وملتها، صحنه ای از زندگی شیرین، خوب، مسالمت آمیز را عرضه بکند والگویی برای بشریّت بسازد، دیگر هیچ کس قادر نیست کوروش را از مردم ایران بگیرد، بلکه نمی توان کوروش را از مردم جهان گرفت، کوروش به عنوان یک شخصیّت برجسته ی ایرانی در کلیّت جهان از درخشش بسیار والایی برخوردار هست وبه همین منظور افتخار بزرگی برای بشریّت ومآلاً برای ملت بزرگ ایران به حساب می آید. کوروش در فتح تاریخی بابل نشان داد که به توسعۀ سرزمین حکمرانی خودش فکر نمی کند، به توصیۀ  ارزشهای اخلاقی که ایرانیان به آن پای بندند، فکر می کند».  

آقای مشاعی زمانی که این سخنان را بر زبان می آوردید، آیا یادی ازشاه فقید از سرپشیمانی از بابت نارواها وتهمتها و لیچار گویی هایی که  شما کور ذهنهای مذهبی  نسبت به عزم والای شاه فقید در برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ وادای احترام به چنان شخصیّتی که امروز شما به تحسین او نشسته اید انجام داده بودند کردید؟ که  بیش از چند دهه ی پیش  با بر گزاری جشن 2500 ساله ی تاریخ ایران که در پاسار گاد ودر برابر چشم جهانیان صورت گرفت، خواستند خیلی زودترشما وامثال شما بی اعتنا به تاریخ پر شکوه پیش از اسلام ایران ومردم ناآگاه جهان به تاریخ راستین ایران را ازداشتن چنین شخصیّت بزرگ ایرانی وتاریخ پُر شکوه ایران آگاه سازند، منتها شما حزب اللهی ها در آن روزها به جای پرداختن به غرور آفرینان تاریخی ما، به فکربرپایی شورش وبزرگداشت شخصیّت های مذهبی عرب بودید،  که امروز پس از گذشت دهه ها تازه دریافتید که کوروش چه کسی بود! آیا به یاد دارید که چیزی نمانده بود تا آرامگاه کوروش بزرگ وتخت جمشید به بهانه ی احمقانه ی از بین بردن آثارمجوس، با موافقت ضمنی رهبر وامام شما به دست دیوانه ای زنجیری، نابود شود که شما ها نیز در آن بُرهه برای رسیدن به مقامی ونان وآبی  زیر عَلم رهبری که متعلق به قرون وسطی بود سینه می زدید!

آقای مشایی، مگر شاه در باره ی کوروش  وبلند  آوازی او ونشان دادن تمدن عظیم وشکوهمند ایرانی چه می گفت که شما امروزنسبت به کوروش نمی گویید!؟ رژیم شما طیّ این سالها سعی بسیار کرده است که تاریخ ایران پیش از اسلام را نادیده بگیرد سهل است که مُنکر آن شده است، آیا به سخنان هرز چند نا استاد دانشگاه وادعای چند نویسنده ی عقل باخته تان گوش داده اید!؟ آنان بطورکلی منکر وجودی کسی به نام کوروش می باشند!!! آیا به کتابهای درسی دانش آموزان نگاهی انداخته اید که در آنها کمترین نگاهی نسبت به تاریخ پیش از اسلام نشده است!؟ جالب است که این کتابها در زمان ولایتمداری شما با همین محتوا نیز در جریان بود!

آقای مشایی، همچنین گفته اید: «کوروش در مسیر انسان های والای آسمانی گام برداشت وتلاش کرد تا در کنار اتحاد وانسجام در بین ملتها، صحنه ای از زندگی شیرین، خوب ومسالمت آمیز را عرضه بکند والگویی برای بشریّت باشد…». 

آیا رژیم دلخواه شما حزب اللهی ها وشما در زمان زمامداری کوششی در این راه یعنی اتحاد وانسجام در بین ملتها، به عمل آورده اید، صدور انقلاب شما به دیگر نقاط جهان که در قانون اساسی تان آمده است، مداخله وتحریک در سایر کشورها با صرف مبالغی نجومی ازبیت المال نیست!؟ آیا فحش وناسزا  به سران برخی کشورها  ویورش بردن به سفارتخانه ها از مصادیق اتحاد وانسجام در بین ملتهاست؟ چه کسی جنگ با عراق را سبب شد وهشت سال به آن تداوم بخشید، آیا سخنان آخوند دعایی سفیر وقت رژیم اسلامی در بغداد را در این باره شنیده اید؟  شما حتا نام ایران را ازدعا های صبحگاهی نیروهای نظامی حذف کرده اید، ودر فرامین نظامی هرجا که می بایست نام ایران برده شود، ازعبارت «جمهوری اسلامی»و انقلاب استفاده می شود، سرزمینی که شما حزب اللهی ها در آن به نان ونوایی رسیده اید، شمای ظاهراً کوروش وتاریخ ایران دوست، بفرمایید در زمان دولتمداری تان چه اعتراض ویا اقدامی نسبت به ایران ستیزی انجام داده اید، حالا آمده اید در گوشه ای از خانه ات در حالیکه پرچم تهوع آوررژیم تان را در کنارتان نهاده اید، از کوروش وانسانیّت او دم می زنید، شاید بگویید که این کار ها دردست دولت نبود، شما که دم از مکتب حسین می زنید وپشتیبانی چون مهدی موعود داشتید، این بهانه ها پذیرفتنی نیست، گذشته از این انسانهای فرهیخته وآزاده وبا فرهنگ زیر بار زور نمی روند واز کار کناره می گیرند، همانگونه که در کشورهایی با رژیمی دموکراتیک رایج است، آموزش وپروش وتنظیم کتابهای درسی که در دست شما بود.

جالب تر از همه ی آنچه را که برزبان آورده اید این است که می گویید: «فتحی بزرگ بدون آنکه خونی ریخته بشود، فتحی بزرگ در استقبال بسیار بزرگ مردم بابل وآنچه پس از فتح کرد، فتح قلبها …کوروش در فتح بابل حتا نشان داد که تبعیض در هر صورت مردود است، او ابتدا تبعیض در بین انسانها را ملغی کرد، بردگی از بد ترین وزشت ترین نوع تبعیض هست که بین انسانها قایل به تفاوت ارزشی است واما از این فراتر رفت وتبعیض بین ادیان را ملغی کرد وآزادی عبادت واجازه دادن به مردم برای آزاد بودن در انتخاب دین، اگر قرار باشد تحمیل وفشار در جامعه ای برقرار باشد، هرگز اصالت ندارد ویا بهتر بگویم حقیقت ندارد ، چون حقیقت دین باور انسان است، آنچه که عقل به آن رأی می دهد ودل آن را باعشق می پذیرد…» 

آقای مشایی، خیلی مُتحوّل شده اید!! این حرفها با توجّه به سابقۀ رفتارو باورمذهبی تان طِی چهل سال برقراری رژیم سرکوبگراسلامی، اصلاً نمی خواند! شما در برابر فتح ایران با مردم آن چه کردید؟ قلبها را فتح کردید یا قلبها را از سینه ی هزاران تن بیگناه خارج کردید؟ آنهم نسبت به مردمی که از هم میهنان تان بودند نه مانند مردم بابل مردمی بیگانه، بنا به آمار شما 98 در سد مردم با آغوش باز به رژیم شما رأی داده بودند و خودتان بهتر از هرکسی می دانید آنان که شمارا برسر کار آورده بودند، نه تنها هرگز قصد سقوط شما را نداشتند، بلکه به شهادت اسناد ومدارک تردید ناپذیربه دلایلی که جای پرداختن به آن در این مقوله نیست، خواهان تداوم ولایتمداری تان بودند،از این رو نیازی به آنهمه خون ریختن به اتهام «مبارزه کنندگان باخدا»نبود، بهانه ای که در حقیقت از شأن مرتبت خدایی که شما به آن ظاهراً اعتقاد دارید کاسته می شد، شما در حالی تبعیض را مردود می دانید که بحث خودی وغیر خودی در رژیم وحتا دولت شما بر قرار بود وهست، آنهم چه برقراری!! شما چه خدمتی واحترامی به نیمی از مردم ایران یعنی بانوان جز«روسری یا توسری» ویا اسید پاشی به چهره ی آنان ومحروم داشتن شان از ورود به ورزشگاه ها وکم ارزش بودن آنان در برابر مردان ووو-  انجام داده اید؟ چگونه است که شما مسلمان دوآتشه وحزب اللهی  دبش  به مذمّت بردگی پرداخته اید!؟ بردگی در اسلام پذیرفته شده است،  تا جاییکه گفته شده «العبد وفی ما یده کان لمولاء» که نه تنها پیکر یک انسان برده، بلکه هر آنچه که با خوددارد نیزازآن مالکش خواهد بود وچه خانواده ها بر سر همین دستور وتجویزاسلامی از هم پراکنده  وآواره از دیارو خون جگرشدند، اسلام هیچ حق وحقوقی از برای برده به ویژه از برای زنان برده قایل نشده است، نگویید که ضمناً آزاد کردن برده نیز توصیه شده است، این یک تعا رف بیش نیست، آنان که احیاناً به دلایلی دل شان می سوخت وبرده را آزاد می کردند نادربودند واصولاً چرا باید انسانها به اسارت در آیند و خرید وفروش شوند!؟ باز سد رحمت به انگلیسی های استعمار گر که این رسم غیر اخلاقی وضدّ بشری را از میان برداشتند، از این رو دانسته نیست تعریف وتمجید شما ازکار کوروش بزرگ درلغوغیر اخلاقی وانسانی برده داری با باور مذهبی تان چگونه می تواند همخوانی داشته باشد!!؟

آقای مشایی شما در آن هشت سال حکومت مداری تان به باور دینی هم میهنان یهودی ومسیحی وزردشتی وبهایی وسُنّی  احترام گذاشتید که امروز این چنین می گویید!؟ نگویید که رهبران این ادیان به عنوان وکیل در مجلس حضور دارند، این یک نمایش صوری بیش نیست، اینان حتا نمی توانند به کتاب شان در مجلس سوگند بخورند، یادمان نرفته که یکی از اعتراضات آخوندهای مخالف رژیم گذشته از جمله این بود که وکلای دیگر ادیان می توانستند به کتاب خود سوگند یاد کنند، یعنی همان چیزی که شما از برای کوروش افتخارآفرین دانسته اید، آیا این هم میهنان ما در زیر سایه ی رژیم شما در امور دولتی ونظامی هم می توانند مشارکت داشته باشند!؟ با آن چنان رفتاری که رژیم شما نسبت به دیگرباورمندان دینی ومذهبی انجام داده است،اینان به مصداق:« مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان» رضا مندند، پُست ومقام پیشکش بهشت فروشان باد! 

آقای مشایی امید است آنچه را که درباره ی کوروش بزرگ گفته اید به راستی  از صمیم قلب  باشد و هدف دیگری در سرتان در برابر گردانندگان رژیم اسلامی نباشد.  سخن در این باره بسیار است، 

ک   – ر

2نوامبر2017

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s