گام سوم در ایجاد مرکزی برای اپوزیسیون. میزگرد.با حضور:دکتر بهرام آبار، مرداویج زیاری، دکتر حسن کیانزاد و مانی. تصویری

پاسخی بگذارید