هنرمندی زرتشتی تبار از مادری اسرائیلی و پیرو زروانیسم. از اوین تا هند و از هند تا برلین

گفتگو ی مانی با مجوس، یک هنرمند و آوازخوان حیرت انگیز که فریاد زروان و حکمت مغان را به گوش ما می رساند

پاسخی بگذارید