زمان دفن کردن نظام جمهوری اسلامی در چاه جمکران فرارسیده است

فریادهای علنی مردم و تحریم انتخابات. میزگرد: دکتر بهرام آبار، دکتر سعید احمدی، دکتر حسن کیانزاد و مانی

پاسخی بگذارید