طنز شاهنامه ای «انتخابات»! برای پخش در جلسۀ غیر علنی شورای نگهبان!

میرزاآقا عسگری مانی: یکی «سرزمین»و یکی ته زمین

پاسخی بگذارید