احتمال مهندسی معکوس «انتخابات» از سوی مردم و شورش

میزگرد: بهزاد صمیمی، جهانگیر لقایی، جاوید شهافر و مانی. مهندسی معکوس انتخابات با تحریم گستردۀ مردم

پاسخی بگذارید