تاشدن در خَمِ تپه های شیراز بر بانوی سپاهان زاد!

مانی: با کفشهای تا به تای نیاکانی – یک سرودۀ کوتاه

پاسخی بگذارید