30 دقیقه با ریچارد اشتراوس، نیچه و زرتشت خلوت کنید. این سینفونی جاوادنه را اشتراوس بر اساس کتاب«چنین گفت زرتشت» اثر ویلهم نیچه و برای زرتشت آفریده است.

ریچارد اشتراوش: چنین گفت زرتشت

پاسخی بگذارید