نه رهبر،که این مرد یک رهبُر است – به مسکو سرش داخل آخور است

میرزاآقا عسگری مانی: یکی «سرزمین»و یکی ته زمین

پاسخی بگذارید