آیا شناسنامه ای داریم که روی میز رقبای فرهنگی مان در جهان بگذاریم؟

دوستان و دشمنان نوزایی فرهنگی در ایران چه کسانی هستند؟ گفتگوی مانی و مرداویج زیاری

پاسخی بگذارید