نظرات دکتر کیانزاد، دکتر بهرام بهرامیان ، دکتر بهرام آبار، مهدی زمانی و آبان

چرا نه به جمهوری اشغالگر اسلامی و خیمه شب بازی «انتخابا ت» اش

پاسخی بگذارید