چرا پوران فرخزاد گفت از خون فریدون فرخزاد گذشته است؟! چرا رژیم موهای دختر پوران را در زندان تراشید؟

گفتگوی شهرام میریان با مانی در بارۀ سرگذشت دردناک فریدون فرخزاد. کتاب ترور دربن. سخنانی که نشنیده اید

پاسخی بگذارید