کوروش سلیمانی: نگاهی به کارهای سینمایی میری

کوروش سلیمانی :طنز ، تمسخر و تراژدی سینمای کمدی ایران

پاسخی بگذارید