ضرورت یا عدم ضرورت ایدئولوژی های زمینی و آسمانی در تحولات بنیادین ایران

آیا ایدئولوژی منشاء وحدت ملی است یا تفرقۀ ملی؟ میزگرد: دکتر سعید احمدی، رحمان کریمی و مانی

پاسخی بگذارید