گزارشی گمان شکن از شعری گمان شکن.

رحمان کریمی: بررسی شعر «گزارش گمان شکن» از شاعر بالابلند، میرزاآقا عسگری مانی

پاسخی بگذارید