مردو آناهید: چرا زادروزِ اشو زرتشت را گرامی می داریم

مردو آناهید: نبرد راستی و دروغ، اهورامزدا و اهریمن در گاتای زرتشت

پاسخی بگذارید