ساندیس خورهای رژیم، کامنت گذاران حرفه ای علیه مخالفان رژیم اند.

کوروش سلیمانی:هم میهنان مشکوک و موموز ، خودسانسوری و اختناق

پاسخی بگذارید