در ستایش زندگان. ارجگذاری رادیومانی به اهل اندیشه و آفرینش در زمان زندگی شان.پس از هوشنگ معین زاده و نیلوفر بیضایی اکنون نوبت دکتر خسرو خزایی است.

خسرو خزایی در گفتگو با ژاله دفتریان بخش یکم

پاسخی بگذارید