علیرضا رضایی: شفاف سازی قیچی برگردون حضرت به پندار نیک گفتار نیک کردار نیک!

پاسخی بگذارید