دکتر خسرو خزایی در گفتگو با مانی: سدره پوشان رو به افزایش اند. ما رو به آینده داریم. تصویری

پاسخی بگذارید