آخرین حرفهای کاک کریمی، دو هفته پیش از مرگش در بارۀ اپوزیسیون

%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8cعبدالرضا کریمی از نسل آرمانخواه و مبارز کرد ایرانی در گذشت

پاسخی بگذارید