آیا قرآن و اسلام بخشی از هویت ایرانیان هستند؟ میزگرد:سهراب چمن آرا، آلفرد آبرامیان، مردوآناهید و مانی

آیا قرآن و اسلام یک پایه از هویت ایرانیان است؟ میزگرد:سهراب چمن آرا، آلفرد آبرامیان، مردوآناهید و مانی

پاسخی بگذارید