سرانجام رهبر، جانشین الله شد و نطقی جهان شکن و حیرت انگیز در خرمنجا ایراد فرمود!

مراسم تحلیف قدرت از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسدآباد. طنز. بخش چهارم

پاسخی بگذارید