گفتگوی مانی و دکتر علیرضا آثار: نگاهی به جبر و اختیار در فلسفه و فیریک در رادیو مانی

پاسخی بگذارید