ترور در برلین و نقش حکومتهای تروریست پرور:دکتر کیانزاد، دکتر آبار، لقایی و مانی

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af-2%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%b12%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-1
mani-rot1
یک برنگاشت  وارد کنید

پاسخی بگذارید