شعر تازه از مانی

از کتاب خطابه از سکوی سرخ

پاسخی بگذارید